technotex

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Technotex s.r.o. zo sídlom Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36622877 IČ DPH: SK2021772423, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro, vl.č. 8866/S (ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné obchodné vzťahy medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) vzniknuté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Cez internetový obchod je možné objednať tovar, pri ktorom je uvedená cena.
Objednávanie tovaru kupujúci realizuje nasledovne:

Prvý krok:
Výber tovaru a vloženie do košíka tlačítkom: Pridať do košíka.
Druhý krok:
V druhom kroku kupujúci uvedie pravdivé fakturačné a kontaktné údaje, na základe ktorých bude vystavený daňový doklad a doručený tovar.
V tomto kroku kupujúci vyberá aj spôsob dopravy a platby.
Tretí krok:
Rekapitulácia, kde si kupujúci skontroluje fakturačnú adresu, adresu dodania, druh a počet objednávaného tovaru, cenu za tovar po položkách a celkovo vrátane dopravy.
Kliknutím na tlačítko: Potvrdiť objednávku, kupujúci odošle objednávku na email predávajúceho. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od jej odoslania.

2. Potvrdenie objednávky

Predávajúci na základe prijatej objednávky elektronickou formou, zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na uvedený email. Potvrdenie objednávky obsahuje zoznam objednávaného tovaru po položkách v cene s DPH a celkovú cenu s DPH vrátane dopravných nákladov. Potvrdenie objednávky obsahuje aj termín predpokladanej dodávky.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru je uvádzaná pri každom tovare s DPH. Cenu objednávaného tovaru si môže kupujúci priebežne kontrolovať v obsahu nákupného košíka.
Celková cena nakupovaného tovaru je uvedená v potvrdení objednávky a zahŕňa aj prípadné dopravné náklady.

4. Formy úhrady kúpnej ceny tovaru

Úhrada kúpnej ceny tovaru môže byť realizovaná:
a. dobierkou pri zaslaní tovaru na adresu uvedenú kupujúcim: platba v hotovosti (faktúra je obsahom balíka)
b. prevodom: úhrada faktúry pred dodaním tovaru na účet predávajúceho

5. Preprava a dodanie tovaru

Tovar je posielaný na adresu kupujúceho kuriérom prepravnej spoločnosti.
Štandardná doba dodania tovaru je 1-3 pracovné dni.
V prípade, že tovar nie je na sklade, predávajúci bude kupujúceho informovať o predpokladanom dodacom termíne.

6. Reklamácie

Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky. V prípade poškodenia musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. Ak je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.
Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť tovaru voči faktúre. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený, kupujúci túto skutočnosť ohlási bezodkladne predávajúcemu. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
Všetky obrázky pridelené jednotlivým tovarovým položkám na internetových stránkach majú len informatívny charakter a môžu sa odlišovať od skutočného prevedenia, ktoré použije výrobca. 

7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS, na ktorych sa môže spotrebiteľ obrátiť:
http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení zašle kupujúci predávajúcemu emailom, alebo poštou. Kupujúci je povinný zaslať alebo doručiť tovar predávajúcemu v kompletnom nepoužitom a nepoškodenom stave. V prípade úhrady kúpnej ceny tovaru, alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9. Spracovanie osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Nákupný košík

 x 
 • AMF Reece
 • Battistella
 • Bieffe
 • Blitz
 • Brother
 • BS
 • Bullmer
 • Cerliani
 • CF
 • Comel
 • Dayang
 • Dürkopp-Adler
 • Eastman
 • Efka
 • Fiskars
 • Garudan
 • Global
 • Golden Eagle
 • Groz-Beckert
 • Hirose
 • Hoogs
 • Jack
 • Janome
 • Japsew
 • Juki
 • KAI
 • Kansai Special
 • Kessler
 • KM
 • Koban
 • Kuris
 • Lewis
 • Maier Unitas
 • Matsuya
 • Mauser
 • Minerva
 • Mitchells
 • Mitsubishi
 • Mundial
 • Necchi
 • Organ
 • Pegasus
 • Pfaff
 • Racing
 • Rapid
 • Rasor
 • Rimoldi
 • Robuso
 • Schmetz
 • Singer
 • Siruba
 • Stirovap
 • Suisei
 • Su Lee
 • SunStar
 • Suprena
 • Swissors
 • Textima
 • Towa
 • Toyota
 • Union Special
 • Veit
 • Veritas
 • Vibromat
 • Vomatex
 • Yamato